Medicínsko-právna literatúra

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve, 2. doplnené a aktualizované vydanie

Vydavateľ: Wolters Kluwer

Autor: Pavol Kádek

Dátum vydania: 10/2018

Z recenzií

V súčasnosti nie je v podmienkach Slovenskej republiky (okrem predošlých publikácií Pavla Kádeka) žiadna iná publikácia takéhoto charakteru, ktorá by sa v takom rozsahu, tak komplexne a takým spôsobom problematikou právnej zodpovednosti v medicíne zaoberala.

Ide o výbornú vedeckú monografiu z odvetvia zdravotníckeho práva.

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Monografia je zaujímavým a jedinečným pohľadom na predmetnú problematiku a predstavuje veľký prínos pre ďalší rozvoj vedy v oblasti medicínskeho práva.

doc. MUDr. Jozef Mentel, CSc.

 

Trestné právo v zdravotníctve, 3. doplnené a aktualizované vydanie

Vydavateľ: Wolters Kluwer

Autor: Pavol Kádek

Dátum vydania: 11/2018

Z recenzií

Učebnicu možno využiť ako výborný študijný materiál v rámci vysokoškolských programov najmä v oblasti zdravotníctva.

doc. MUDr. Jozef Mentel, CSc.

 

Recenzovaná učebnica je mimoriadne komplexným spracovaním predmetnej problematiky. Prvé a druhé vydanie tejto publikácie si našlo svojich čitateľov taktiež medzi trestnými právnikmi, ako aj medzi lekármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi pôsobiacimi v praxi. Vzhľadom k tomu, že komplexne spracovaná problematika v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve na slovenskom knižnom trhu dlho absentovala, považujem vydanie tejto publikácie za pozitívny krok nielen vo vzťahu k trestným právnikom, ale aj k lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o odvetví trestného práva, medicínskeho práva a o uvedenej problematike.

Učebnicu odporúčam publikovať, pretože bude obohatením zoznamu súčasnej trestnoprávnej odbornej literatúry.

Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc.

Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta

Vydavateľ: KEY Publishing

Autor: Pavol Kádek

Dátum vydania: 2017

Z recenzií

Spôsob spracovania recenzovanej monografie dokazuje nielen odborné a vedecké kvality autora, ale taktiež značné pedagogické schopnosti a skúsenosti.
Ide o výborne pripravenú a aktuálnu publikáciu so širokými možnosťami jej praktického využitia vo vedeckom a pedagogickom procese. Autor používa po všetkých stránkach mimoriadne vyspelý jazyk a náročnú, odbornú právnu a medicínsku terminológiu.

Monografia je veľmi kvalitným a hodnotným dielom, spracovaná na vysokej odbornej úrovni.

Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc.

 

Knihu považuji za velmi potřebnou zejména proto, že přispívá k rozvoji medicínského práva jako vědeckého i praktického právního oboru. Recenzovaná publikace je velmi dobře využitelná pro právní i lékařskou praxi, neboť právní argumentaci a závěry autor vždy dokládá konkrétními případy z praxe a jejich právním řešením. Kniha je využitelná i jako studijní materiál pro studenty medicíny i práva, jimž určitě bude sloužit i jako podklad pro psaní kvalifikačních prací.

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

 

V osobě JUDr. Kádeka, Ph.D., nejde o žádného začátečníka, ale naopak produktivního autora ze styčné oblasti zdravotnického a trestního práva, který formou, obsahem a úrovní zpracování recenzované publikace opět přesvědčil o své vysoké erudici.

Recenzovaná publikace přináší podrobný a fundovaný pohled na problematiku zdravotnického prostředí, poznatků a praxe zdravotnických služeb…

Recenzovaná práce je nepochybně přínosem jak pro právnickou, tak zdravotnickou veřejnost coby zdroj informací tak říkajíc z druhého břehu a rovněž může významným způsobem přispět k upřesnění pohledu na zdravotnické služby jak z pohledu práva, tak medicíny.

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.