Organizačná štruktúra

Orgány Inštitútu medicínskeho práva

a) členská schôdza
b) výkonný výbor
c) predseda
d) revízor

Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom Inštitútu medicínskeho práva a skladá sa zo všetkých členov združenia, pričom rozhoduje o zlúčení a zániku združenia, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, schvaľuje vnútorný poriadok a vnútornú organizáciu združenia, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, volí a odvoláva predsedu združenia, členov výkonného výboru a revízora.

Výkonný výbor

Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom Inštitútu medicínskeho práva. Výkonný výbor má troch členov, riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze, rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia.

Členovia výkonného výboru

  • doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
  • JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
  • JUDr. Pavol Kádek, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Predseda a štatutár

Predseda Inštitútu medicínskeho práva je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom, reprezentuje združenie navonok a za združenie podpisuje právne dokumenty.

Predseda a štatutár Inštitútu medicínskeho práva

  • JUDr. Pavol Kádek, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Revízor

Revízor je kontrolným orgánom združenia a je zodpovedný členskej schôdzi. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia, kontroluje jedenkrát ročne hospodárenie združenia a na členskej schôdzi o tom predkladá správu.