Členstvo

 • Členom združenia môže byť fyzická osoba a právnická osoba
 • O prijatí za člena združenia rozhoduje výkonný výbor na základe písomnej prihlášky
 • Členstvo v združení vzniká dňom prijatia za člena
 • Členstvo v združení zaniká:
  • vystúpením (dňom doručenia písomného oznámenia) o vystúpení zo združenia,
  • vylúčením zo združenia (dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení),
  • úmrtím člena združenia, resp. dňom zániku právnickej osoby,
  • zánikom združenia.

Zakladajúci členovia Inštitútu medicínskeho práva

 • prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
 • JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
 • doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
 • JUDr. Pavol Kádek, PhD., MPH, MBA, LL.M.
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave