O nás

Inštitút medicínskeho práva je samostatnou právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike a pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Pôsobí pri Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to ako vedecko-výskumné a edičné pracovisko vo forme občianskeho združenia.

Ciele Inštitútu medicínskeho práva

 • vykonávať sledovanie stavu, štruktúry a dynamiky vývoja medicínskeho práva a zdravotníckej legislatívy v právnom poriadku Slovenskej republiky

 • vedeckými postupmi a metódami vykonávať výskum príčin a podmienok opodstatnenia vzniku medicínskeho práva ako samostatného vedného a študijného odboru

 • vypracovávať štúdie a správy o stave, štruktúre a dynamike vývoja medicínskeho práva na Slovensku

 • vypracovávať komparatívne štúdie so zameraním na vývoj medicínskeho práva a úpravu zdravotníckej legislatívy v ostatných členských štátoch Európskej únie, ako aj v ďalších štátoch kontinentálneho a anglo-amerického právneho systému

 • vykonávať empirické výskumy v odvetví medicínskeho práva

 • vypracovávať správy a štúdie o prognóze vývoja kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zdravotníctve, ako aj spracúvať kazuistiky so zameraním na vyvodzovanie právnej zodpovednosti voči zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadeniam

 • usporadúvať odborné a vedecké konferencie, diskusné fóra, sympóziá a kolokviá so zameraním na medicínske právo

 • vykonávať prednášky, osvetu a oboznamovať odbornú verejnosť s poznatkami o vývoji medicínskeho práva doma i v zahraničí

 • navrhovať účinné a efektívne preventívne programy a stratégie na predchádzanie kriminality v zdravotníctve a vyvodzovania právnej zodpovednosti voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

 • získavať, sústreďovať a vykonávať analýzu slovenskej a zahraničnej odbornej literatúry vo vzťahu k vývoju medicínskeho práva

 • spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, navrhovať efektívne riešenia dobudovania medicínskeho práva ako samostatného odvetvia slovenského právneho poriadku

 • publikovať a mediálne zverejňovať výstupy z vykonávania empirických výskumov zameraných na odvetvie medicínskeho práva

 • vykonávať edičnú činnosť

 • navrhovať vedecky odôvodnené legislatívne, inštitucionálne a iné organizačné návrhy na zefektívnenie zdravotníckej legislatívy

 • spolupracovať s domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami, ktoré sa odvetvím medicínskeho práva zaoberajú

 • realizovať výmeny zahraničných skúseností vo forme študijných a prednáškovo-výskumných pobytov, stáží a exkurzií

 • vykonávať konzultačnú činnosť pri spracovávaní projektov zameraných na vývoj zdravotníckej legislatívy a medicínskeho práva