Vedecké konferencie

Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť  V. ročník

Dňa 8. decembra 2023 sa na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti uskutočnila konferencia s názvom „Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť“. Išlo už o piaty ročník tohto významného vedeckého podujatia. Na konferencii odznelo dvanásť veľmi zaujímavých referátov so zameraním na aktuálne medicínsko-právne témy. Záštitu nad tohtoročným podujatím prevzali Slovenská spoločnosť zdravotníckeho práva (organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti) a Inštitút medicínskeho práva. Hosťom vyjadrujeme úprimnú vďaku za účasť, a taktiež za zaujímavé a podnetné diskusie.

Program konferencie MEDICÍNA A PRÁVO V. ročník_08. 12. 2023

_______________________________________________________________________

Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť  IV. ročník

Slovenská spoločnosť zdravotníckeho práva, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti a Inštitút medicínskeho práva zorganizovali dňa 27. januára 2023 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť“. Išlo už o štvrtý ročník tohto vedeckého podujatia so zameraním na medicínske právo.

Na vedeckej konferencii odznelo sedemnásť veľmi zaujímavých príspevkov. Rokovanie prebehlo v príjemnej pracovnej atmosfére a prinieslo úspech zvolenej téme v podobe prijatia významných a využiteľných záverov konferencie. Všetkým účastníkom tohtoročného podujatia vyjadrujú organizátori úprimné poďakovanie.

Program konferencie MEDICÍNA A PRÁVO IV. ročník_27. 01. 2023

________________________________________________________________

Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť  III. ročník

Inštitút medicínskeho práva zorganizoval dňa 17. decembra 2021 medzinárodnú on-line vedeckú konferenciu s názvom „Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť“. Išlo už o tretí ročník tohto významného vedeckého podujatia.

Na konferencii odznelo desať veľmi zaujímavých príspevkov. Vedecký výbor konferencie vyslovil na záver kolokvia slová presvedčenia, že aj tohtoročné podujatie prinieslo svoje ovocie v podobe fundovaných a vecných diskusií medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti práva, medicíny a ostatných spoločenských vied.

Zborník z konferencie MEDICÍNA A PRÁVO III. ročník_17. 12. 2021

______________________________________________________________

Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť  II. ročník

Inštitút medicínskeho práva zorganizoval dňa 17. decembra 2020 medzinárodnú on-line vedeckú konferenciu s názvom „Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť“.

Na tohtoročnej on-line vedeckej konferencii vystúpili významní odborníci z praxe a akademickí pracovníci zo Slovenska, ako aj zahraniční hostia z krajín Vyšehradskej štvorky, z Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Organizátor chce vyjadriť veľké poďakovanie všetkým účastníkom tohto vedeckého podujatia.

Zvlášť je potrebné poďakovať významným zahraničným odborníkom na medicínske právo, ktorí sa tohtoročnej konferencie zúčastnili a prispeli tak k vysokej vedeckej úrovni tohto podujatia, a to najmä pánovi Dr. Mihályovi Filóvi, PhD., LL.M. z Maďarska, ako aj pánovi JUDr. Miroslavovi Mitlöhnerovi, CSc. a pani doc. JUDr. Olge Sovovej, Ph.D. z Českej republiky.

Program konferencie MEDICÍNA A PRÁVO II. ročník_17. 12. 2020

Zborník z konferencie MEDICÍNA A PRÁVO II. ročník_17. 12. 2020

________________________________________________________________

Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť – etické, právne a historické aspekty“

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK a Inštitút medicínskeho práva zorganizovali v dňoch 12. až 13. decembra 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť – etické, právne a historické aspekty“.

Cieľom vedeckej konferencie bolo napomôcť tomu, aby prebehla vecná diskusia medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti medicínskeho práva, sociálneho lekárstva, lekárskej etiky a histórie medicíny, a ponúkli sa tak efektívne riešenia na prípadnú de lege ferenda úpravu konkrétnych medicínsko-právnych inštitútov, ako aj vedecky odôvodnené legislatívne návrhy a odporúčania v oblasti zdravotníckej legislatívy.
Na vedeckej konferencii vystúpili okrem odborníkov z praxe a akademických pracovníkov zo Slovenska, aj zahraniční hostia z krajín Vyšehradskej štvorky.

Organizátor chce vyjadriť veľké poďakovanie významným odborníkom na medicínske právo, ktorí sa tejto konferencie zúčastnili, a to najmä pánovi JUDr. Miroslavovi Mitlöhnerovi, CSc. a pani doc. JUDr. Olge Sovovej, Ph.D. Vzácnym hosťom ďakujeme za účasť na konferencii, ktorú obohatili svojimi prednáškami a prispeli tak k vysokej vedeckej úrovni tohto podujatia.

Program konferencie MEDICÍNA A PRÁVO – LF UK_12. 12. – 13. 12. 2019

Zborník z konferencie MEDICÍNA A PRÁVO – LF UK_12. 12. – 13. 12. 2019