Vedecké konferencie

Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť – etické, právne a historické aspekty“

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK a Inštitút medicínskeho práva zorganizovali v dňoch 12.12.-13.12. 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť – etické, právne a historické aspekty“.

Cieľom vedeckej konferencie bolo napomôcť tomu, aby prebehla vecná diskusia medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti medicínskeho práva, sociálneho lekárstva, lekárskej etiky a histórie medicíny, a ponúkli sa tak efektívne riešenia na prípadnú de lege ferenda úpravu konkrétnych medicínsko-právnych inštitútov, ako aj vedecky odôvodnené legislatívne návrhy a odporúčania v oblasti zdravotníckej legislatívy.
Na vedeckej konferencii vystúpili okrem odborníkov z praxe a akademických pracovníkov zo Slovenska, aj zahraniční hostia z krajín Vyšehradskej štvorky.

Organizátor chce vyjadriť veľké poďakovanie významným odborníkom na medicínske právo, ktorí sa tejto konferencie zúčastnili, a to najmä pánovi JUDr. Miroslavovi Mitlöhnerovi, CSc. a pani doc. JUDr. Olge Sovovej, Ph.D. Vzácnym hosťom ďakujeme za účasť na konferencii, ktorú obohatili svojimi prednáškami a prispeli tak k vysokej vedeckej úrovni tohto podujatia.

Program konferencie MEDICÍNA A PRÁVO – LF UK_12.12.-13.12.2019

Zborník z konferencie MEDICÍNA A PRÁVO – LF UK_12.12.-13.12.2019