Vedecké konferencie

Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť  II. ročník

Inštitút medicínskeho práva zorganizoval dňa 17.12. 2020 medzinárodnú on-line vedeckú konferenciu s názvom „Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť“.

Na tohtoročnej on-line vedeckej konferencii vystúpili významní odborníci z praxe a akademickí pracovníci zo Slovenska, ako aj zahraniční hostia z krajín Vyšehradskej štvorky, z Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Organizátor chce vyjadriť veľké poďakovanie všetkým účastníkom tohto vedeckého podujatia.

Zvlášť je potrebné poďakovať významným zahraničným odborníkom na medicínske právo, ktorí sa tohtoročnej konferencie zúčastnili a prispeli tak k vysokej vedeckej úrovni tohto podujatia, a to najmä pánovi Dr. Mihályovi Filóvi, PhD, LLM, z Maďarska a pánovi JUDr. Miroslavovi Mitlöhnerovi, CSc. a pani doc. JUDr. Olge Sovovej, Ph.D. z Českej republiky.

Program konferencie MEDICÍNA A PRÁVO II. ročník_17.12.2020

Zborník z konferencie MEDICÍNA A PRÁVO II. ročník_17.12.2020

________________________________________________________________

Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť – etické, právne a historické aspekty“

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK a Inštitút medicínskeho práva zorganizovali v dňoch 12.12.-13.12. 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť – etické, právne a historické aspekty“.

Cieľom vedeckej konferencie bolo napomôcť tomu, aby prebehla vecná diskusia medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti medicínskeho práva, sociálneho lekárstva, lekárskej etiky a histórie medicíny, a ponúkli sa tak efektívne riešenia na prípadnú de lege ferenda úpravu konkrétnych medicínsko-právnych inštitútov, ako aj vedecky odôvodnené legislatívne návrhy a odporúčania v oblasti zdravotníckej legislatívy.
Na vedeckej konferencii vystúpili okrem odborníkov z praxe a akademických pracovníkov zo Slovenska, aj zahraniční hostia z krajín Vyšehradskej štvorky.

Organizátor chce vyjadriť veľké poďakovanie významným odborníkom na medicínske právo, ktorí sa tejto konferencie zúčastnili, a to najmä pánovi JUDr. Miroslavovi Mitlöhnerovi, CSc. a pani doc. JUDr. Olge Sovovej, Ph.D. Vzácnym hosťom ďakujeme za účasť na konferencii, ktorú obohatili svojimi prednáškami a prispeli tak k vysokej vedeckej úrovni tohto podujatia.

Program konferencie MEDICÍNA A PRÁVO – LF UK_12.12.-13.12.2019

Zborník z konferencie MEDICÍNA A PRÁVO – LF UK_12.12.-13.12.2019