Vedecké konferencie

„Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri obmedzení osobnej slobody a osobám so zníženou schopnosťou právne konať“

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK a Inštitút medicínskeho práva zorganizovali v dňoch 10.12.-11.12. 2018 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri obmedzení osobnej slobody a osobám so zníženou schopnosťou právne konať“.

Cieľom vedeckej konferencie bolo napomôcť tomu, aby prebehla vecná diskusia medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti práva a medicíny, a ponúkli sa tak efektívne riešenia na prípadnú de lege ferenda úpravu konkrétnych medicínsko-právnych inštitútov, ako aj vedecky odôvodnené legislatívne návrhy a odporúčania v oblasti zdravotníckej legislatívy.
Na vedeckej konferencii vystúpili okrem interných pracovníkov Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK aj významní odborníci na medicínske právo z Českej republiky, a to pán JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. a pani doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Vzácnym hosťom ďakujeme za účasť na konferencii, ktorú obohatili svojimi prednáškami a prispeli tak k vysokej vedeckej úrovni tohto podujatia.

Konferencia_12_2018_program