Acta Iuridica Medicinae

Acta Iuridica Medicinae je elektronický vedecký recenzovaný časopis krajín Vyšehradskej štvorky so zameraním na medicínske právo a bioetiku. Jeho poslaním je zverejňovať výsledky vedeckej, odbornej a vedecko-výskumnej práce v odvetví medicínskeho práva, medicínskej etiky a v oblasti ďalších súvisiacich disciplín. V on-line časopise sú uverejňované pôvodné a aktuálne príspevky odrážajúce súčasný stav výskumu v týchto oblastiach vedy a praxe, spĺňajúce metodologické a normatívne zásady vedeckých a odborných príspevkov. Príspevky sú publikované v slovenskom, maďarskom, poľskom a českom jazyku, pričom abstrakt a kľúčové slová každého príspevku v jazyku anglickom alebo nemeckom. Vydavateľ tak otvára priestor k prezentovaniu výsledkov teoretickej a výskumnej práce širokému okruhu domácich aj zahraničných autorov.

VYDAVATEĽ: Inštitút medicínskeho práva

Periodicita: jedenkrát ročne (2022 – ) / dvakrát až trikrát ročne (2019 – 2021)

ISSN 2644-5093

Acta Iuridica Medicinae a Visegrádi Négy országok elektronikus tudományos szakértői folyóirata amely az orvosi (egészségügyi) jogra és a bioetikára helyezi a hangsúlyt. Küldetése a tudományos, szakmai és kutatási munka az orvosi jog és az orvosi etika ahogyan egyéb kapcsolódó tudományágakban elért eredmények terjesztése. Eredeti és aktuális bejegyzések, amelyek tükrözik az jelen állapotot a tudomány és gyakorlat területen, és megfelelnek a tudományos valamint szakmai hozzájárulások módszertani és normatív elveinek közzétételre kerülnek az online magazinba. A lapok szlovák, magyar, lengyel és cseh nyelvben jelennek meg, ugyanakkor a kivonat és kulcsszavak angol vagy német nyelvben jelenik meg. A kiadó tehát lehetőséget ad a Visegrádi Négy országból származó hazai és külföldi szerzőknek széles körének elméleti és kutatási munkájuk eredmény bemutatására.

KIADÓ: Orvosi Jog Intézet

Gyakoriság: évente 1 alkalommal (2022 – ) / évente 2-3 alkalommal (2019 – 2021)

ISSN 2644-5093

Acta Iuridica Medicinae jest recenzowanym, elektronicznym czasopismem naukowym państw Grupy Wyszegradskiej poświęconym problematyce prawa medycznego i bioetyki. Jego zadaniem jest publikacja wyników naukowych i specjalistycznych badań w dziedzinie prawa medycznego, etyki medycznej i dziedzinach dalszych polączonych dyscyplinach naukowych. W czasopismie elektronicznym będą wydawane oryginalne i aktualne teksty naukowe, które reflektują wspólczesny stań badań w poszczególnych dyscyplinach i praktice za spełneniem warunków metodologicznych i normatywnych stosowanych w przypadku naukowych artykułów. Artykuły będą wydawane w języku słowackim, węgierskim, polskim i czeskim, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim lub niemieckim. Redakcja ma zamiar stworzyć platformę do prezentacji wyników teoretycznej i naukowej pracy kręgom badaczy z państw Grupy Wyszegradskiej.

REDAKCJA: Instytut prawa medycznego

Częstotliwość publikacji: raz w roku (2022 – ) /dwa lub trzy razy w roku (2019 – 2021)

ISSN 2644-5093

Acta Iuridica Medicinae je elektronický vědecký recenzovaný časopis zemí Visegrádské čtyřky se zaměřením na medicínské právo a bioetiku. Jeho posláním je zveřejňovat výsledky vědecké, odborné a vědecko-výzkumné práce v odvětví medicínského práva, medicínské etiky a v oblasti dalších souvisejících disciplín. V on-line časopise jsou uveřejňovány původní a aktuální příspěvky odrážející současný stav výzkumu v těchto oblastech vědy a praxe, splňující metodologické a normativní zásady vědeckých a odborných příspěvků. Příspěvky jsou publikovány v slovenském, maďarském, polském a českém jazyce, přičemž abstrakt a klíčová slova každého příspěvku v jazyce anglickém nebo nemeckém. Vydavatel tak otevírá prostor k prezentování výsledků teoretické a výzkumné práce širokému okruhu domácích i zahraničních autorů.

VYDAVATEL: Institut medicínského práva

Periodicita: jednou ročně (2022 – ) / dvakrát až třikrát ročně (2019 – 2021)

ISSN 2644-5093

Acta Iuridica Medicinae is an electronic scientific peer-reviewed journal of the Visegrad Group with a focus on medical law and bioethics. Its mission is to publish the results of scientific, professional and scientific-research work in the medical law, medical ethics and other related disciplines. The on-line journal will publish original and current contributions reflecting the current state of research in these areas of science and practice, meeting the methodological and normative principles of scientific and professional posts. Contributions will be published in Slovak, Hungarian, Polish and Czech, with abstracts and key words in English or German. The publisher thus opens the space for presenting the results of theoretical and research work to a wide range of domestic and foreign authors.

PUBLISHER: Institute of Medical Law

Frequency: once a year (2022 – ) / two or three times a year (2019 – 2021)

ISSN 2644-5093

Archív časopisu

Acta Iuridica Medicinae_1_2023

Acta Iuridica Medicinae_1_2022

Acta Iuridica Medicinae_2_2021

Acta Iuridica Medicinae_1_2021

Acta Iuridica Medicinae_2_2020

Acta Iuridica Medicinae_1_2020

Acta Iuridica Medicinae_2-3_2019

Acta Iuridica Medicinae_1_2019

Redakčná rada / Szerkesztőbizottság/ Komitet redakcyjny/ Redakční rada/ Editorial board

Predseda redakčnej rady/ Szerkesztőbizottság elnöke/ Prezes komitetu redakcyjnego/ Předseda redakční rady/ Editorial Board Chairman

JUDr. Miroslav MITLÖHNER, CSc. – Ústav státu a práva Akademie věd České republiky; Univerzita Hradec Králové, Česká republika

Členovia redakčnej rady/ Szerkesztőbizottsági tagok/ Członkowie komitetu redakcyjnego/ Členové redakční rady/ Members of the Editorial Board

prof. JUDr. Dagmar CÍSAŘOVÁ, DrSc., dr. h. c. – Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Policejní akademie České republiky, Praha, Česká republika
Dr. Monika FILIPOWSKA-TUTHILL – Wyźsza Szkola Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wroclaw, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Rzeczpospolita Polska
Dr. Mihály FILÓ, PhD., LL.M. – Büntetőjogi Tanszék, Állam- és Jogtudományi Kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország
JUDr. Vojtech FÖLDES – Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

JUDr. Ján HRIVNÁK, MPH, LL.M. – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR
JUDr. Pavol KÁDEK, PhD., MPH, MBA, LL.M. – Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Slovenská spoločnosť zdravotníckeho práva, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
doc. MUDr. Vojtech OZOROVSKÝ, CSc. – Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. JUDr. Olga SOVOVÁ, Ph.D. – Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Policejní akademie České republiky, Praha, Česká republika
Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech TKÁČ, CSc.  – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
MUDr. Eva ZIMANOVÁ, PhD., MPH – Katedra revízneho všeobecného a zubného lekárstva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Dr. Justyna ŻYLIŃSKA – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Rzeczpospolita Polska

 

Redaktori časopisu/ Magazin szerkesztők/ Redaktorzy naukowy/ Redaktoři časopisu/ editors

doc. MUDr. Vojtech OZOROVSKÝ, CSc., RNDr. Juraj GAŠPAROVIČ, PhD., Mgr. Matej GOGOLA, PhD.

Šéfredaktor/ főszerkesztő/ redaktor naczelny/ Editor in Chief

JUDr. Pavol KÁDEK, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Pokyny pre autorov

Tému a obsah príspevkov posudzujú členovia redakčnej rady a o ich finálnom zaradení do príslušného čísla časopisu rozhodujú redaktori časopisu. Príspevky budú publikované výhradne na základe výsledkov nezávislého recenzného konania, pričom do publikovanej finálnej verzie príspevku budú zapracované pripomienky recenzentov.
Autor predložením príspevku vydavateľovi bezplatne poskytuje právo k jeho publikovaniu v elektronickej podobe. Autor zaslaním príspevku vydavateľovi súčasne potvrdzuje, že neexistujú k nemu autorské práva tretích osôb. Za pôvodnosť a pravdivosť príspevkov zodpovedá vždy konkrétny autor.
Požiadavky na spracovanie príspevku:
Rozsah príspevku: maximálne 15 normostrán vrátane príloh.
Úprava textu: štandardné členenie s úvodom, záverom a použitou literatúrou; strany nečíslovať.
Formát textu: doc.
Typ písma: Calibri
Riadkovanie: jednoduché
Okraje: 2,5 cm
Zarovnanie textu: do bloku
Nadpis – názov príspevku: Calibri, veľkosť písma 14, tučné, zarovnanie na stred.
Pod nadpis uviesť názov článku v anglickom jazyku, typ písma Calibri, veľkosť písma 14, tučné, zarovnanie na stred.
Meno a priezvisko autora bez titulov: uviesť pod nadpis – typ písma Calibri, veľkosť písma 12, tučné, zarovnanie na stred.
Anotácia a kľúčové slová v jazyku príspevku a v anglickom jazyku – typ písma Calibri, veľkosť písma 12, kurzíva.
Text príspevku: typ písma – Calibri, veľkosť písma 12.
Nadpis jednotlivých častí: typ písma – Calibri, veľkosť písma 12.
V závere príspevku uviesť kontaktné údaje na autora: meno a priezvisko vrátane akademických titulov, vedecko-pedagogických hodností, názov pracoviska, e-mailový kontakt.

Szerzőkre vonatkozó utasítások

Cikkek témáját és tartalmát a szerkesztőségi tagok vizsgálják felül és a végleges bejegyzésüket a vonatkozó folyóirat kiadásban a magazin szerkesztői határozzák meg. A hozzászólások hirdetve lesznek egy független felülvizsgálati eljárás alapján, míg a recenzensek észrevételeit a végleges szöveg fogja tartalmazni.
Szerző a hozzájárulás benyújtásával a kiadónak ingyenesen biztosítja az elektronikus formában történő közzététel jogát.
A hozzájárulás benyújtásával a szerző egyidejűleg megerősíti, hogy harmadik fél szerzői jog nincs. A szerző mindig felelős a hozzájárulások eredetiségéért és igazságosságáért.
Feldolgozási követelmények:
A hozzájárulás mértéke: maximum 15 szabvány oldal mellékleteket beleértve.
Szöveg szerkesztése: szabványos szöveg bontás a bevezetővel, a következtetéssel és az használt irodalommal; oldal sorszámozás nélkül.
Szövegformátum: doc.
Betűtípus: Calibri
Vonal távolság: egyszerű
Margók: 2,5 cm
Szöveg igazítása: blokkoláshoz
Főcím – cím: betűtípus Calibri, betűméret 14 , félkövér, középre igazítás.
A cím alatt a cikk címe angol nyelven megjegyzendő, betűtípus Calibri, betűméret 14, félkövér, középre igazítás.
A szerző neve és vezetékneve tudományos fokozatok nélkül: a címsor alatt – betűtípus Calibri, betűméret 12, félkövér, középre igazítás.
Megjegyzés és kulcsszavak eredeti nyelven és angolul. Betűtípus Calibri, betűméret 12, dőlt betűk.
Hozzájárulás szövege: betűtípus Calibri, betűméret 12.
Az egyes részek címe: betűtípus Calibri, betűméret 12.
A cikk végén adja meg a szerző elérhetőségeit: név és vezetéknév tudományos fokozatokkal, tudományos-ismeretterjesztő fok, munkahely neve, e-mail cím.

Wymagania dla autorów

Nadesłane opracowania będą recenzowane przez członków komitetu redakcyjnego, o ich w danym numerze czasopisma decydują redaktorzy czasopisma. Artykły będą publikowane wylącznie na podstawie niezależnej opinii recenzentów. Przed ostateczną publikacją będą do artykułu włączone uwagi recenzentów.
Zaslaniem artykułu autor oddaje redakcji nieodpłatnie prawa do jego publikacji w formie elektronicznej. Jednocześnie tak potwierdza, że artykuł nie jest przedmiotem praw autorskich trzecich osób. Główną odpowiedzialność za oryginalność i poprawność ponosi konkretny autor.
Wymogi formalne:
Objętość artykułu : maksymalnie 15 standardowych stron maszynopis wliczając załączniki.
Format tekstu: standardowo z wprowadzeniem, częścią główną, podsumowaniem z bibliografia̧; bez numeracji stron.
Format tekstu: doc.
Czcionka: Calibri
Odstępy: łatwy
Marginesy: 2,5 cm
Wyrównanie tekstu: do lewej krawędzi.
Tytuł – nazwa artykułu: czcionka Calibri, rozmiar czcionki 14, pogrubione, wyrównanie do środka.
Pod tytuł należy umieścić nazwę artykułu w języku angielskim: czcionka Calibri, rozmiar czcionki 14, pogrubione, wyrównanie do środka.
Imie i nazwisko autora (autorów) należy umieścić nazwę artykułu: czcionka Calibri, rozmiar czcionki 12, pogrubione, wyrównanie do środka.
Streszczenie i słowa kluczowe w języku artykułu i angielskim. Czcionka Calibri, rozmiar czcionki 12, kursywa.
Tekst artykułu: czcionka Calibri, rozmiar czcionki 12.
Podtytuły poszczególnych części: czcionka Calibri, rozmiar czcionki 12.
Pod koniec artykułu umieścić dane kontaktowe autora: imie i nazwisko wraz z stopniem naukowym, cała nazwę pracowiska, adres emailowy.

Pokyny pro autory

Téma a obsah příspěvků posuzují členové redakční rady a o jejich finálním zařazení do příslušného čísla časopisu rozhodují redaktoři časopisu. Příspěvky budou publikovány výhradně na základě výsledků nezávislého recenzního řízení, přičemž do publikované finální verze příspěvku budou zapracovány připomínky recenzentů.
Autor předložením příspěvku vydavateli bezplatně poskytuje právo k jeho publikování v elektronické podobě. Autor zasláním příspěvku vydavateli současně potvrzuje, že neexistují k němu autorská práva třetích osob. Za původnost a pravdivost příspěvků odpovídá vždy konkrétní autor.
Požadavky na zpracování příspěvku:
Rozsah příspěvku: maximálně 15 normostran včetně příloh.
Úprava textu: standardní členění s úvodem, závěrem a použitou literaturou; strany nečíslovat.
Formát textu: doc.
Typ písma: Calibri
Řádkování: jednoduché
Okraje: 2,5 cm
Zarovnání textu: do bloku
Nadpis – název příspěvku: typ písma Calibri, velikost písma 14, tučné, zarovnání na střed.
Pod nadpis uvést název článku v anglickém jazyce, typ písma Calibri, velikost písma 14, tučné, zarovnání na střed.
Jméno a příjmení autora bez titulů: uvést pod nadpis – typ písma Calibri, velikost písma 12, tučné, zarovnání na střed.
Anotace a klíčová slova v jazyce příspěvku a v angličtině. Typ písma Calibri, velikost písma 12, kurzíva.
Text příspěvku: typ písma Calibri, velikost písma 12.
Nadpis jednotlivých částí: typ písma Calibri, velikost písma 12.
V závěru příspěvku uvést kontaktní údaje na autora: jméno a příjmení včetně akademických titulů, vědecko-pedagogických hodností, název pracoviště, e-mailový kontakt.

Instructions for authors

The topic and content of the papers are reviewed by the members of editorial board and the journal editors decide on their final inclusion in the relevant journal number. Contributions will be published solely on the basis of the results of an independent review process, while comments from reviewers will be incorporated into the published final paper.
By submitting a contribution to the publisher, the author provides free of charge the right to publish it in electronic form. By submitting a contribution to the publisher, the author also confirms that there is no copyright of third parties. The author is always responsible for the originality and truthfulness of the contributions.
Post Processing Requirements:
Scope of contribution: maximum 15 standard pages including attachments.
Text editing: standard breakdown with introduction, conclusion and literature used; do not number pages.
Text format: doc.
Font Type: Calibri
Line spacing: simple
Edge: 2.5 cm
Text alignment: to block
Title – title of the paper: Calibri, font size 14, bold, centered.
Under title, name the article in English – Calibri, font size 14, bold, centered.
Author’s name and surname without titles: under the heading – Calibri, font size 12, bold, centered.
Annotation and keywords in the language of the paper and in English – Calibri, font size 12, italic.
Post text: Calibri, font size 12.
Title of individual parts: Calibri, font size 12.
At the end of the paper, give the contact details of the author: name and surname including academic degrees, scientific-pedagogical degrees, workplace name, e-mail contact.